Сигурност на данните

Защита, архивирането и възтановяванеро на данни са много важни компоненити от стратегията за киберсигурнот на всяка организация.

  1. Защита на данни: включва защита на чувствителна информация от неидентифициран достъп, употреба, разкриване, прекъсване, модификация или унищижаване. Това може да се постигне чрез различни методи, включващи криптиране, контрол на достъпа, защитни стени и сегментиране на мрежа.
  2. Архивиране: Редовното архивиране на данните е важно, за да може да се гарантира възстановяването им, че при евентуална загуба на данни поради проблем с хардуера, зловреден софтуер или друг инцидент. Архиивите могат да се съхраняват на място, извън него, в облачни пространства, взависимост от нуждите и ресурсите на организацията.
  3. Възстановяване: процес по възстановяване на загубени или недостъпни данни. Това може да се постигне като се използват резервни копия, както и други методи като клониране на диск или софтуер за възстановяване на данни.

Важно е за всяка оранизация да има компетентна защита на данните, план за архивиране и възстановяване за да си гарантира бързо и ефективно отстраняване на всяка загуба на данни или настъпил инцидент.