Европрограма BG-RRP-3.005 - изпълнител

Европрограма BG-RRP-3.005 - изпълнител

 

 

Възползвайте се от възможността, предоставена от Европейски съюз за безвъзмездно финансиране по програма BG-RRP-3.005

Срок за кандидатстване: от 17.10.2022 г. до 19.12.2022 г.

Какви възможности предоставя програмата:

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.

Предприятията могат да кандидатстват за внедряване на системи и модули за оптимизиране управлението на бизнеса (включително ERP, CRM и BI системи); решения и услуги за дигитален маркетинг, както и софтуери и услуги в областта на киберсигурността.

Общият бюджет по процедурата е 30 600 000 лв.

Кой може да се възползва от безвъзмездното финансиране, осигурено от Европейски съюз по програма BG-RRP-3.005

От тази програма могат да се възползват микро, малки и средни предприятия от множество сектори на икономиката (изключение са тези, които вече се финансират по други секторни програми).

Кои отрасли не могат да се възползва от програмата?

  • Селско, горско и рибно стопанство;
  • Добивна промишленост;
  • Строителство;
  • Образование;
  • Медико-социални грижи с настаняване;
  • Социална работа без настаняване;
  • Дейности в областта на информационните технологии и Информационни услуги.

Фирмите, който кандидатстват трябва да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. и да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 г. както следва:

Категория предприятиеНетни приходи от продажби (2021 г.)
Микро предприятие≥ 41 000 лева
Малко предприятие≥ 82 000 лева
Средно предприятие≥ 123 000 лева

Важно: Не могат да кандидатстват за финансиране компании, които вече са получили ваучер по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Кои са дейностите, допустими за финансиране

Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията:

1. Въвеждане и сертификация на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001.

19 000 лева

2. Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа.

20 000 лева

3. Изграждане на система за архивиране на информация.

18 000 лева

4. Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация.

20 000 лева

Подаването на предложенията за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и подаване на Формуляра и придружителните документи чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП)1, издаден от доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 20) от Регламент (ЕС) № 910/2014, чрез модула „Е-кандидатстване“ в Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Експертна компютърна поддръжка

Навременно и професионално отстраняване на ИТ казуси от сертифицирани специалисти.

Научи още

Киберсигурност за малки и средни фирми

Поддръжка и защита на компютърни системи и мрежи. Отдалечени софтуерни услуги.

Научи още

Собствена Cloud инфраструктура

Комплексна и динамична ИТ среда на всяка организацията, съобразена с нейните нужди.

Научи още

Сигурност на данните, архивиране и възстановяване

Цялостно решение и широк спектър от възможности за архивиране и възстановяване.

Научи още